Author Details

Pattakhovich, Abdurakhmanov Rustam, Associate Professor ., Tashkent University of information technology Name of Muhammad al-Khorazmi ., Tashkent, Uzbekistan., Uzbekistan